เรียน 40.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง ผลการดำเนินงาน EPI มกราคม 2561

  เนื้อหาโดยย่อ :
 เป็นข้อมูลให้ทุกแห่ง เร่งรัดดำเนินการ


  ลงเมื่อวันที่ 
: 22/02/2018 เวลา  : 11:22 น. โดย  : ยศ
โหลด1 : 22021811229RSPB1.XLS
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save