เรียน 183.CM รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง ตัวอย่างแบบบันทึกรายงาน CG ตำบลกุง

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 13/08/2019 เวลา  : 13:22 น. โดย  : นราวดี
โหลด1 : 1308191322F85XG1.ZIP
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save