Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 112223 View view 3.233.226.151 rss feed
 
 
บทความเรื่อง :  แต่งตั้งคะณกรรมการดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ปี 2561 บันทักเมื่อ 19/02/2018 ( 1073)

 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์

ที่  ๐๓/ ๒๕๖๑

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์   ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑

...............................................

                   ด้วย  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์  ได้ดำเนินการงานคุณธรรม และความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity Transparency Assessment : ITA) ตามนโยบายของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กร ให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีคุณธรรม จริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   และเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  และผ่านการประเมินทุกระดับ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์  จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายนามและตำแหน่งต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน 

          ๑.นายปัญญา   พละศักดิ์         สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์                 ประธานกรรมการ

          ๒.นายยศ         บัวหอม           เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส               กรรมการ

          ๓.นายพลาย      สีจันทร์เคน       เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน         กรรมการ

          ๔.นายวิลุน       มนตรี             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ           กรรมการ

          ๕.นายอิศวะประเสริฐ  ไกรวิเศษ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ           กรรมการ

          ๖.นางศุภลักษ์    ชัยชนะ           นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ           กรรมการ

          ๗.นางสาวนราวดี  แก้วคำ          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ          กรรมการ

          ๘.นางณัฏฐา      ล่องลอย          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ           กรรมการ

          ๙.นายไพฑูรย์    เขียวสุข           นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ           กรรมการ

          ๑๐.นางมานัส    ศิริบูรณ์           นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ          กรรมการ

          ๑๑.นายสุนทร  หาญศึก            นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ          กรรมการ

          ๑๒.นายเกียรติคุณ ทวี               นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ           กรรมการ

          ๑๓.นายเกรียงศักดิ์  ทินวงศ์        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ          กรรมการ

          ๑๔.นายพงษ์สุข  สุระเสน           นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ           กรรมการ

          ๑๕.นายสิทธิพงษ์  ยอดสิงห์        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ          กรรมการและเลขานุการ

          ๑๖.นางสาวขวัญจิตร  ศรีชาคำ     เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

มีหน้าที่

๑.      ประชุมแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

๒.      จัดทำแผนงาน/โครงการ การปฏิบัติงานเพื่อออกติดตามนิเทศงานและประเมินผลการดำเนินงาน

๓.      จัดหาสิ่งสนับสนุนในการดำเนินงาน

๔.      ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ ITA

๕.      ประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะ

         

          ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                   สั่ง ณ วันที่    ๔    เดือน   มกราคม  พ.ศ.    ๒๕๖๑

 

                                                                          (นายปัญญา     พละศักดิ์)

                                                                         สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์

 

 

 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์
ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  เบอร์โทรติดต่อ  045-661451
ติดต่อผู้ดูแล yodbouhom@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo