Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 112223 View view 3.233.226.151 rss feed
 
 
บทความเรื่อง :  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ บันทักเมื่อ 31/07/2018 ( 483)

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

 

 

 

 

 

 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์

 

 

 

 

 

 

คำนำ

 

                   คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ ฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลบางนายสี  ทั้งนี้  การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ  ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ  จำเป็นจะต้องมีขั้นตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

 

 

 

                                                                             ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

 

เรื่อง                                                                                          หน้า

 

หลักการและเหตุผล                                                                            

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์                  

สถานที่ตั้ง                                                                                      

หน้าที่ความรับผิดชอบ                                                                         

วัตถุประสงค์                                                                                   

คำจำกัดความ                                                                                  

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์                                         

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                         

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ                                         

การบันทึกข้อร้องเรียน                                                                         

การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน                   

ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน                                                                  

การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน                                        

มาตรฐานงาน                                                                                  

แบบฟอร์ม                                                                                     

จัดทำโดย                                                                                      

ภาคผนวก

          แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์

๑.  หลักการและเหตุผล

                   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์  ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ

๒.  การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์

                   เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ควบคู่กับการพัฒนาบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     ด้วยความรวดเร็วประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต  หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  เทศบาลตำบลบางนายสีจึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล  จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน  เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน

๓.  สถานที่ตั้ง

                   ตั้งอยู่    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์  ตำบลน้ำอ้อม  อำเภอกันทรลักษ์        จังหวัดศรีสะเกษ

๔.  หน้าที่ความรับผิดชอบ

                   เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์  และให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้คำปรึกษา  รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน

๕.  วัตถุประสงค์

                   ๑.  เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ มีขั้นตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

                   ๒.  เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ

๖.  คำจำกัดความ

                   ผู้รับบริการ  หมายถึง  ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป

                   ผู้มีส่วนได้เสีย  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ทั้งทางบวกและทางลบ  ทั้งทางตรงและทางอ้อม  จากการดำเนินการของส่วนราชการ  เช่น  ประชาชนในเขตเทศบาลตำ

 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์
ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  เบอร์โทรติดต่อ  045-661451
ติดต่อผู้ดูแล yodbouhom@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo