กิจกรรมวันที่ 2018-02-09
วันกิจกรรม อบรมการบันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัด
รายละเอียด/กำหนดการ
เขตตรวจราชการที่ 10 อำเภอละ 1 คน นายยศ บัวหอม เข้าร่วมประชุมที่ห้อง บันฑิตจึงสมาน สสจ.ศก