กิจกรรมวันที่ 2018-11-16
วันกิจกรรม ประชุม สปสช.ชี้แจง การจัดสรร งบ 62
รายละเอียด/กำหนดการ
-ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง 1 คน -สสอ.2 คน