กิจกรรมวันที่ 2018-06-08
วันกิจกรรม ประชุม กองทุน ตำบล
รายละเอียด/กำหนดการ
ห้องประชุม ตึกสงฆ์ชั้น 3 รพ.สต.ทุกแห่ง และ อปท.เข้าร่วม