กิจกรรมวันที่ 2018-02-01
วันกิจกรรม อบรมการทำข้อมูลโรคจิดต่อเรื้อรัง
รายละเอียด/กำหนดการ
อาคารเอนกประสงค์ สสจ. รพ.สต.ละ 1 คน นำnotebook ไปด้วย