Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 115836 View view 3.229.122.219 rss feed
 
 
  หน้าแรก > ข่าวประกาศและเอกสารดาวน์โหลด
204.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
เป้าหมาย dt คลีนิกผู้ใหญ่ ตุลาคม 62 - กันยายน 63

 06/12/2019  13:44 น. ( 1)
203.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกเเห่ง
เอกสารประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562

 03/12/2019  15:28 น. ( 14)
201.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกเเห่ง
โปรแกรม GL63

 03/12/2019  15:21 น. ( 5)
200.ผอ.รพสต.ทุกแห่ง
คู่มือการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย Hpv testing

 02/12/2019  13:00 น. ( 7)
199.ผอ.รพสต.ทุกแห่ง
รายชื่อพระ/วัด อสว.63

 02/12/2019  12:50 น. ( 10)
198.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
ตำราวัคซีน ปี 2562

 02/12/2019  10:56 น. ( 7)
197.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
แผนปฎฺิบัติงาน EPI 2563

 02/12/2019  10:54 น. ( 8)
196.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกเเห่ง
ดาวโหลดโปรแกรม GL

 20/11/2019  16:22 น. ( 67)
195.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
แนวทางการดำเนินงานคลีนิกสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคผู้ใหญ่ฉบับปรับปรุงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

 19/11/2019  13:52 น. ( 24)
194.ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย รพ.สต.ทุกแห่ง
เอกสารประชุม Vdo Conference แผนไทย 11 พ.ย.62

 12/11/2019  10:44 น. ( 29)
193.ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย รพ.สต.ทุกแห่ง
ชี้แจงงบกองทุนแพทย์แผนไทย ปี 2563

 12/11/2019  10:36 น. ( 72)
192.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกเเห่ง
วาระประชุมเดือน พฤศจิกายน

 01/11/2019  14:44 น. ( 72)
191.พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ทุกแห่ง
การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต

 31/10/2019  10:31 น. ( 26)
190.ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย รพ.สต.ทุกแห่ง
กำหนดการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี 2562

 21/10/2019  15:44 น. ( 35)
189.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกเเห่ง
วาระประชุมเดือน ตุลาคม 2562

 07/10/2019  14:18 น. ( 97)
187.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกเเห่ง
วาระประชุม เดือนกันยายน 2562

 11/09/2019  10:09 น. ( 88)
186.ผู้รับผิดชอบงาน ผู้พิการ รพ.สต.ทุกแห่ง
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมสำหรับผู้พิการ

 29/08/2019  10:57 น. ( 81)
185.ผู้รับผิดชอบงาน ผู้พิการ รพ.สต.ทุกแห่ง
การเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือก เป็นบุคคลพิการตัวอย่าง

 29/08/2019  10:56 น. ( 73)
184.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกเเห่ง
ระเบียบวาระประชุมเดือนสิงหาคม 2562

 14/08/2019  09:57 น. ( 98)
183.CM รพ.สต.ทุกแห่ง
ตัวอย่างแบบบันทึกรายงาน CG ตำบลกุง

 13/08/2019  13:22 น. ( 112)
182.ผอ.รพสต.ทุกแห่ง
แบบประเมินศุนย์เด็กเล็ก62

 01/08/2019  14:25 น. ( 94)
181.ผอ.รพสต.ทุกแห่ง
แบบประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ62

 01/08/2019  14:24 น. ( 81)
180.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
โครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน” เฉลิมพระเกียรติฯ

 26/07/2019  11:36 น. ( 77)
179.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ในกลุ่มเด็กอายุ 1 - 12 ปี (สสจ.)

 19/07/2019  13:36 น. ( 71)
178.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
คู่มือแนวทางการรณรงค์วัคซีนMMR-MR

 19/07/2019  13:34 น. ( 74)
177.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกเเห่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2562

 03/07/2019  10:41 น. ( 146)
176.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
เอกสารการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๒

 24/06/2019  16:19 น. ( 75)
175.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็ก 1-12 ปีฯ

 24/06/2019  13:41 น. ( 72)
174.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
รายชื่อประชากรต่างด้าวปี 2562

 21/06/2019  14:59 น. ( 78)
173.ผู้รับผิดชอบงาน สุขภาพจิต รพ.สต.ทุกแห่ง
ส่งแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังกลับสู่สังคมฯ

 18/06/2019  14:54 น. ( 70)
172.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
เอกสารการประชุมงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 17/06/2019  10:51 น. ( 70)
171.ผอ.รพสต.ทุกแห่ง
หนังสือเชิญประชุมศูนย์มะเร็ง อุบลฯ

 11/06/2019  11:21 น. ( 79)
170.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
แบบฟอร์ม ว.31 (ฉบับปรับปรุงปี 2562)

 10/06/2019  11:35 น. ( 85)
169.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกเเห่ง
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562

 07/06/2019  17:22 น. ( 124)
168.ผอ.รพสต.ทุกแห่ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตำบลส่งเสริมเด็ก ๐-๕ ปีสูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ปี ๒๕๖๒

 07/06/2019  15:54 น. ( 79)
166.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกเเห่ง
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 6 เดือน มิถุนายน 2562

 07/06/2019  09:34 น. ( 94)
165.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
แนวทางการให้บริการ วัคซีน DTP-HB-Hib

 28/05/2019  14:40 น. ( 75)
163.ผอ.รพสต.ทุกแห่ง
รายงานมหัศจรรย์ 1000 วัน

 24/05/2019  09:11 น. ( 99)
162.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกเเห่ง
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 9 วันที่ 1 พฤษภาคม 62

 01/05/2019  16:50 น. ( 150)
161.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
การดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๒

 29/04/2019  11:04 น. ( 89)
160.ผู้รับผิดชอบงาน ผู้พิการ รพ.สต.ทุกแห่ง
โครงการศัลยกรรม ตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุ ปี 62

 29/04/2019  11:04 น. ( 84)
159.ผอ.รพสต.ทุกแห่ง
แบบรายงานเกลือเสริมไอโอดีน

 09/04/2019  09:27 น. ( 130)
158.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
เชิญอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน

 13/03/2019  12:10 น. ( 146)
157.ผอ.รพสต.ทุกแห่ง
Ranking งานศุภลักษ์

 06/03/2019  11:07 น. ( 191)
156.ข้าราชการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์
หนังสืรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 28/02/2019  09:13 น. ( 227)
155.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
แนวทางการดำเนินงานคลีนิกสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคผู้ใหญ่

 25/02/2019  11:48 น. ( 136)
154.ผอ.รพสต.ทุกแห่ง
เอกสารการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ

 25/02/2019  10:34 น. ( 156)
153.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
เลขที่บัญชี อสม.และคู่มือวิธีแก้ไขเลขที่บัญชี อสม.

 20/02/2019  11:13 น. ( 136)
152.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกเเห่ง
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 62

 05/02/2019  16:35 น. ( 220)
151.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
โปรแกรม GL2562

 14/01/2019  22:20 น. ( 242)
150.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกเเห่ง
การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ " 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน "

 14/01/2019  09:45 น. ( 157)
149.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ระเบียบวาระการประชุมเดือนมกราคม2562

 01/01/2019  20:51 น. ( 216)
148.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
หลักฐานเบิกเงินโครงการออกกำลังกายแก้ไข 12ธค 61

 12/12/2018  10:36 น. ( 176)
145.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
หลักฐานเบิกเงินโครงการออกกำลังกายแก้ไข 12ธค 61

 12/12/2018  10:36 น. ( 145)
144.ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานไข้เลือดออกทุกแห่ง
เอกสารเบิกเงินโครงการ 100 ปีหมออนามัย (ไข้เลือดออก) ปรับล่าสุด

 07/12/2018  17:06 น. ( 177)
141.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
รายชื่อเด็กถูกประเมิน EPI เดือน พ.ย.2561(ประเมิน 17/12/2561)

 05/12/2018  10:41 น. ( 131)
138.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
หลักฐานเบิกเงินโครงการออกกำลังกายแก้ไข 4ธค 61

 04/12/2018  11:35 น. ( 152)
137.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ระเบียบวาระการประชุมเดือนธันวาคม2561

 03/12/2018  20:57 น. ( 176)
136.
รายงานการประชุมเดือนพฤศจิกายน2561

 03/12/2018  20:34 น. ( 148)
135.ผอ.(03345,03346,03347,10223,13867,23873)
เป้หมายตรวจ DM/HT

 28/11/2018  20:43 น. ( 119)
134.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
รายชื่อเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคโลหิต

 28/11/2018  11:13 น. ( 125)
133.เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง จนท.ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
เป้าหมายตรวจคัดกรอง DM/HT ปี 62

 28/11/2018  11:02 น. ( 137)
132.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
คู่มือการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว ปี2562

 27/11/2018  15:29 น. ( 239)
131.ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย รพ.สต.ทุกแห่ง
กำหนดการโครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยปี ๒๕๖๒

 27/11/2018  15:24 น. ( 105)
130.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ระเบียบวาระการประชุมเดือนพฤศจิกายน2561

 23/11/2018  08:02 น. ( 188)
129.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
เอกสาร งบจ่ายชดเชยตามงานบริการ fee schedule

 22/11/2018  21:59 น. ( 129)
128.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
หลักฐานเบิกเงินโครงการหมออนามัย 100 ปีแก้ไข(โครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี)

 22/11/2018  21:28 น. ( 138)
127.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
คู่มืองานส่งเสริมสุขภาพ ปี 62

 14/11/2018  11:35 น. ( 151)
126.ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย รพ.สต.ทุกแห่ง
รายละเอียดกำหนดการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ ปี ๒๕๖๑

 22/10/2018  14:13 น. ( 157)
125.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
หลักฐานเบิกเงินโครงการหมออนามัย 100 ปี(โครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี)

 19/10/2018  11:39 น. ( 269)
124.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
แก้ไขแบบรายงานสำรวจ MMR/MR 0-15 ปี

 18/10/2018  15:18 น. ( 141)
123.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
หลักฐานเบิกเงินโครงการ 100 ปี หมออนามัย (ไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย)

 17/10/2018  23:03 น. ( 305)
122.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
รายงานการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ 62ใหม่ล่าสุด

 17/10/2018  17:18 น. ( 176)
121.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
โครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี 61

 17/10/2018  17:16 น. ( 156)
119.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
รายละเอียดการสำรวจกลุ่มเป้าหมายเสี่ยงโรคหัด เพื่อการรณรงค์ฯ

 17/10/2018  15:12 น. ( 111)
117.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
รายงานการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ใหม่ 62

 12/10/2018  11:24 น. ( 138)
116.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
รายงานการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ 62

 10/10/2018  14:10 น. ( 138)
115.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ระเบียบวาระการประชุมเดือนตุลาคม2561

 03/10/2018  11:45 น. ( 276)
113.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
แบบรายงานผลการให้บริการวัคซีน dT ในคลีนิกผู้ใหญ่

 02/10/2018  10:02 น. ( 213)
112.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
คู่มือบัญชี

 13/09/2018  11:14 น. ( 186)
111.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
หลักฐานเบิกเงินโครงการออกกำลังกาย

 12/09/2018  10:52 น. ( 227)
109.


 06/09/2018  13:53 น. ( 135)
108.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ระเบียบวาระการประชุมเดือนกันยายน2561

 03/09/2018  00:26 น. ( 221)
107.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
รายงานการประชุมเดือนสิงหาคม2561

 02/09/2018  23:51 น. ( 166)
106.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
การตรวจสอบภายใน

 22/08/2018  12:51 น. ( 218)
105.ผู้รับผิดชอบงานงานสุขภาพจิต รพ.สต. ทุกแห่ง
การดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียน

 17/08/2018  10:52 น. ( 159)
104.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ระเบียบวาระการประชุมเดือนสิงหาคม2561

 14/08/2018  11:09 น. ( 199)
103.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
แบบประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

 01/08/2018  10:44 น. ( 224)
102.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
รายละเอียดโอนเงินเดือนกรกฎาคม2561

 24/07/2018  15:31 น. ( 199)
101.ผู้รับผิดชอบงานผู้พิการ รพ.สต.ทุกแห่ง
แนวทางการออกเอกสารรับรองความพิการ รพ.กันทรลักษ์

 11/07/2018  10:46 น. ( 289)
100.ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย รพ.สต.ทุกแห่ง
ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทยฯปี ๒๕๖๑

 11/07/2018  10:32 น. ( 194)
99.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
คู่มือ AEFI

 11/07/2018  10:17 น. ( 180)
97.ผู้รับผิดชอบงานผู้พิการ รพ.สต.ทุกแห่ง
ประชาสัมพันธ์โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำหนดและความพิการจากอุบัติเหตุุทั่วไป

 05/07/2018  13:50 น. ( 172)
96.เรียนผู้รับผิดชอบงานไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.ทุกแห่ง
เอกสารแนวทางการดำเนินงานไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี2561

 05/07/2018  09:53 น. ( 188)
95.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
รายงานเกลือเสริมไอโอดีน ปี 2561

 02/07/2018  09:40 น. ( 206)
94.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ระเบียบวาระการประชุมเดือนกรกฎาคม2561

 01/07/2018  22:20 น. ( 242)
93.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
รายงานเกลือเสริมไอโอดีน

 26/06/2018  10:23 น. ( 201)
92.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
แบบรายงานวัคซีนนักเรียน ปี 2561

 08/06/2018  14:59 น. ( 190)
91.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
รายงานการประชุมเดือนมิถุนายน2561

 06/06/2018  10:58 น. ( 229)
90.
สรุปเงินค้าง ฌกส.สสจ.ศรีสะเกษ

 05/06/2018  15:34 น. ( 212)
89.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ระเบียบวาระการประชุมเดือนมิถุนายน2561

 04/06/2018  22:10 น. ( 215)
88.ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย รพ.สต.ทุกแห่ง
การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

 26/05/2018  19:39 น. ( 206)
87.ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย รพ.สต.ทุกแห่ง
การสำรวจภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตำรับ ตำรา ปี 2561

 26/05/2018  19:36 น. ( 206)
86.ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย รพ.สต.ทุกแห่ง
การสำรวจข้อมูลหมอพื้นบ้าน รับรองหมอพื้นบ้านปี 2561

 26/05/2018  10:49 น. ( 184)
85.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
ขอส่งใบแทรกแก้ไขเนื้อหาคู่มือ EPI ปี 2561

 26/05/2018  10:01 น. ( 189)
83.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
คู่มือแนวทางการดำเนินงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2561

 23/05/2018  10:46 น. ( 226)
82.ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต รพ.สต.ทุกแห่ง
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ปี 2561

 08/05/2018  15:46 น. ( 211)
81.
รายงานการประชุมเดือนพฤษภาคม2561

 08/05/2018  12:39 น. ( 271)
80.
ระเบียบวาระการประชุมเดือนพฤษภาคม2561

 07/05/2018  10:50 น. ( 254)
79.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
แบบรายงานการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน

 07/05/2018  09:59 น. ( 210)
77.เรียนผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
แบบ ว.3/1 (นำร่องคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่)

 03/05/2018  14:28 น. ( 249)
76.เรียนผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
คู่มือแนวทางการให้บริการคลีนิควัคซีนผู้ใหญ่ ปี 2561

 03/05/2018  14:27 น. ( 204)
75.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
สรุปอบรม EPI 25-26 เม.ย.61 ณ พรหมพิมาน

 08/05/2018  15:46 น. ( 205)
74.ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
สรุปข้อสั่งการมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

 26/04/2018  12:31 น. ( 212)
73.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
แก้ไขข้อมูล อสม.

 24/04/2018  13:45 น. ( 299)
72.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
รายชื่อเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคโลหิต

 18/04/2018  10:36 น. ( 200)
71.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ระเบียบวาระการประชุมเดือนเมษายน2561

 03/04/2018  12:03 น. ( 300)
70.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
กำหนดการประชุมติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนสุขภาพท้องถิ่น/กองทุนดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ

 02/04/2018  11:18 น. ( 229)
69.ผู้รับผิดชอบงาน ผู้พิการรพ.สต.ทุกแห่ง
โครงการคลีนิกเคลื่อนที่ปี ๒๕๖๑ (แก้ไขความพิการบนใบหน้า /กระโหลกศรีษะ)

 21/03/2018  10:33 น. ( 230)
68.ผู้รับผิดชอบงานโรคพิษสุนัขบ้า
แบบประเมินความรู้ประชาชนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

 20/03/2018  10:30 น. ( 247)
67.ทุกท่าน
รายงานการประชุมเดือนมีนาคม2561

 09/03/2018  11:35 น. ( 308)
ข้าราชการทุกท่าน
66.หนังสือรับรองภาษีเงินได้ ปี 2560

 08/03/2018  11:54 น. ( 423)
65.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ระเบียบวาระการประชุมเดือนมีนาคม2561

 08/03/2018  11:40 น. ( 261)
64.ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย รพ.สต.ทุกแห่ง
File แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

 08/03/2018  10:19 น. ( 253)
63.ผู้รับผิดชอบงาน แพทย์แผนไทย รพ.สต.ทุกแห่ง
การประเมินมาตรฐานสถานบริการแพทย์แผนไทย ปี 2561

 06/03/2018  10:48 น. ( 245)
62.เรียน ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานเลปโตสไปโรซีส
ข้อมูลจัดทำแฟ้มโรคเลปโตสไปโรซีส ปี 2561

 06/03/2018  06:22 น. ( 281)
61.เรียน ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานโรคพิษสุนัขบ้า
ข้อมูลจัดทำแฟ้มโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561

 06/03/2018  06:20 น. ( 283)
60.เรียน ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานพยาธิใบไม้ตับ
ข้อมูลจัดทำแฟ้มโรคพยาธิใบไม้ตับ ปี 2561

 06/03/2018  06:18 น. ( 262)
57.เรียน ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานไข้เลือดออด
ข้อมูลจัดทำแฟ้มไข้เลือดออก ปี 2561

 06/03/2018  06:15 น. ( 254)
56.ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
รายชือผู้ถูกสุนัขกัด 1ตค60-28กพ.61

 05/03/2018  18:27 น. ( 213)
55.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
รายละเอียดการ Ranking งาน จมน้ำ

 05/03/2018  12:37 น. ( 231)
54.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
รายละเอียดการ Ranking งาน SRRT

 05/03/2018  12:36 น. ( 238)
53.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และผู้รับผิดชอบงาน RDU
SMART SCHOOL RDU

 02/03/2018  19:01 น. ( 343)
52.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และผู้รับผิดชอบงานคบส.
แบบตรวจมาตรฐานร้านชำ

 02/03/2018  19:00 น. ( 227)
51.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และผู้รับผิดชอบงานคบส.
แนวทางการนิเทศงานคบส.

 02/03/2018  19:00 น. ( 210)
50.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ส่งรายละเอียดตัวชี้วัดRangking61

 02/03/2018  10:03 น. ( 241)
49.ผอ.รพ.สต.กุดเสลา/นาขนวน/จำนัน/ขนุน/สังเม็ก/นากันตม/ม่วง/ศรีอุดม/จานใหญ่/ละลาย/โคกเจริญ/คำโปรย
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการพยาธิใบไม้ตับพื้นที่พิเศษ 6 ตำบล

 28/02/2018  10:08 น. ( 202)
48.ผู้รับผิดชอบงานโรคพยาธิใบไม้ตับ
ขนาดยา Praziquantel รักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ

 27/02/2018  17:58 น. ( 233)
46.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
รายชื่อเด็กเพื่อประเมิน epi เดือน กุมภาพันธ์ 2561(ประเมิน 15 มี.ค)

 27/02/2018  13:15 น. ( 216)
44.ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค
แนวทางการดำเนินงานควบคุมโรค-ตัวชี้วัด 2561

 26/02/2018  14:15 น. ( 234)
43.ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค
แนวทางการดำเนินงานควบคุมโรค-ตัวชี้วัด 2561

 26/02/2018  14:06 น. ( 223)
42.ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานโรคพิษสุนัขบ้า
แบบประเมินความรู้ประชาชนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

 26/02/2018  11:34 น. ( 234)
41.
โปรแกรม GL 2561

 23/02/2018  20:37 น. ( 256)
40.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ผลการดำเนินงาน EPI มกราคม 2561

 22/02/2018  11:22 น. ( 222)
39.ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ รพ.สต.ทุกแห่ง
กำหนดการอบรม Aging health data

 19/02/2018  10:01 น. ( 237)
38.เรียน ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานมะเร็งท่อน้ำดี
แบบฟอร์มคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2561

 15/02/2018  12:17 น. ( 326)
37.ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานมะเร็งท่อน้ำดี
แบบฟอร์มคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2561

 15/02/2018  12:17 น. ( 259)
32.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
รายงานการประชุมเดือนกุมภาพันธ์2561

 12/02/2018  16:44 น. ( 259)
31.แบบประเมินการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม(Active community)
แบบประเมินการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม(Active community)

 07/02/2018  11:01 น. ( 320)
29.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
29. ระเบียบวาระการประชุมเดือนกุมภาพันธ์2561

 05/02/2018  11:43 น. ( 339)
28.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
28.เกณฑ์ประเมินรพ.สต.ติดดาวปี2561

 05/02/2018  10:21 น. ( 407)
27.ผอ.ทุกแห่ง
27.รายงานการประชุมเดือนมกราคม2561

 01/02/2018  14:39 น. ( 308)
26.ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย รพ.สต.ทุกแห่ง
26.การประเมินมาตรฐานงานแพทย์แผนไทยปี 2561

 01/02/2018  10:09 น. ( 309)
25.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
25.การปรับการให้บริการ วัคซีนเอชพีวี ปี 2560

 01/02/2018  10:07 น. ( 241)
24.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
24. แผนปฎิบัติงานโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปี 2561

 01/02/2018  10:03 น. ( 234)
23.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
23.แนวทางการบริหารโครงการ LTC ปี 2561

 01/02/2018  10:01 น. ( 289)
22.ผอ รพ สต ทุกแห่ง
22.ไฟล์งานลงทะเบียน61

 30/01/2018  11:08 น. ( 259)
10.เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
10.ขอส่งผลการประเมินวัคซีนไตรมาส 1 2561(ตค.-ธค)

 20/01/2018  07:08 น. ( 272)
9.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
9.KPI ติดดาว ปี2561

 19/01/2018  19:12 น. ( 302)
8.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
8. รายชื่อเด็กประเมินEPI เดือน มกราคม 2561(ส่งข้อมูล43แฟ้ม 15 กพ)

 19/01/2018  17:52 น. ( 281)
6.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
6.ขอส่งแผนรับจ่ายเงินบำรุง ปี 2561

 19/01/2018  15:09 น. ( 313)
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์
ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  เบอร์โทรติดต่อ  045-661451
ติดต่อผู้ดูแล yodbouhom@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo